колір тексту   колір фону   розмір шрифту

Одиниці виміру

В основі СІ лежать незалежні одна від одної основні одиниці, а інші, похідні одиниці, встановлюються з допомогою основних та визначальних рівнянь, що виражають у найчіткішому вигляді функціональні зв’язки між фізичними величинами. При побудові СІ були вибрані основні одиниці, які забезпечують всеосяжне охоплення галузей науки та техніки, причому в якості більшості похідних одиниць використано одиниці, що застосовувалися раніше та мають зручні розміри. На даний момент в СІ визначено сім основних фізичних величин — довжина, маса, час, електричний струм, термодинамічна температура, кількість речовини та сила світла — які, за домовленістю, вважаються незалежними. Відповідними до них основними одиницями виміру є метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, моль та кандела. В системі СІ розмірності основних одиниць вимірювання, на базі яких будуються похідні одиниці, також вважаються незалежними. Але треба зазначити, що визначення основних одиниць пов’язані між собою. Так визначення метра містить в собі секунду; визначення ампера — містить метр, кілограм та секунду; визначення молю — кілограм; кандели — метр, кілограм та секунду.

Основні одиниці

Ім'я Позначення Фізична величина Визначення
українське міжнародне українське міжнародне
метр metre (meter) м m довжина Метр дорівнює довжині шляху, який світло проходить у вакуумi за 1/299 792 458 секунди.
кілограм kilogram кг kg маса Кілограм точно дорівнює масі міжнародного прототипу кілограму (платино-іридієвого циліндру), що зберігається в Міжнародному бюро мір та ваг, Севр, Франція.
секунда second с s час Секунда дорівнює часу за який відбуваються точно 9 192 631 770 періодів випромінювання, що відповідають переходу між двома надтонкими рівнями незбудженого атому Цезію-133 при температурі нуль градусів Кельвіна.
ампер ampere А А сила електричного струму Ампер це сила постійного електричного струму, що, протікаючи по двох прямих паралельних провідниках нескінченної довжини з незначним поперечним перетином, розташованих на відстані 1 метр один від одного у вакуумі, створює між цими провідниками силу, що дорівнює 2×10−7ньютон на метр довжини.
кельвін kelvin К K термодинамічна температура Кельвін точно дорівнює 1/273,16 термодинамічної температури потрійної точки води.
моль mole моль mol кількість речовини Моль є кількість речовини, що містить стільки ж елементарних часток (атомів, молекул, електронів тощо), скільки атомів міститься в 0,012 кілограмах вуглецю-12.
кандела candela кд cd сила світла Кандела це сила світла у визначеному напрямку від джерела, що випромінює монохроматичне випромінювання з частотою 540×1012герц та має інтенсивність випромінювання в цьому напрямку 1/683 ват на стерадіан.

Похідні одиниці, що мають власні назви

Похідні одиниці СІ є добутками цілих степенів основних одиниць. Математичний вираз для розмірності похідної одиниці виходить з фізичного закону або визначення відповідної фізичної величини. Деякі з похідних одиниць виміру мають власні назви, котрі теж можна використовувати при визначенні інших похідних одиниць. На даний час існує 22 такі одиниці виміру.

Ім'я Позначення Фізична величина Вираження
українське міжнародне українське міжнародне через інші одиниці СІ через основні одиниці СІ
радіан radian рад rad плоский кут 1 м/м
стерадіан steradian ср sr просторовий кут 1 м22
герц hertz Гц Hz частота   с-1
ньютон newton Н N сила   м·кг·с-2
паскаль pascal Па Pa тиск Н/м2 м-1·кг·с-2
джоуль joule Дж J енергія, робота Н·м м2·кг·с-2
ват watt Вт W потужність, потік енергії Дж/с м2·кг·с-3
кулон coulomb Кл C електричний заряд А·с с·А
вольт volt В V напруга, електричний потенціал Вт/А м2·кг·с-3·А-1
фарад farad Ф F електрична ємність Кл/В м2·кг-1·с4·А2
ом ohm Ом Ω електричний опір В/А м2·кг·с-3·А-2
сіменс siemens См S електрична провідність А/В м-2·кг-1·с3·А2
вебер weber Вб Wb потік магнітної індукції В·с м2·кг·с-2·А-1
тесла tesla Тл T магнітна

індукція

Вб/м2 кг·с-2·А-1
генрі henry Гн H індуктивність Вб/А м2·кг·с-2·А-2
градус Цельсія degree Celsius °С °C термодинамічна темпе-

ратура

  K
люмен lumen лм lm світловий потік кд·ср кд
люкс lux лк lx освітленість лм/м2 кд·м-2
бекерель becquerel Бк Bq радіоактивність   s-1
грей gray Гр Gy поглинута доза іонізуючого випромінювання Дж/кг м2·с-2
зіверт sievert Зв Sv ефективна доза іонізуючого випромінювання Дж/кг м2·с-2
катал katal кат kat активність каталізатора   c-1·моль

За допомогою вищезазначених семи основних та двадцяти двох похідних одиниць можна побудувати одиницю виміру будь-якої відомої на даний час фізичної величини. Але через те, що загальна кількість фізичних величин в науці необмежена, тому навести повний перелік похідних одиниць вимірювання неможливо. Якщо при визначенні похідної одиниці виявляється, що вона може бути виражена за допомогою основних та похідних одиниць різними способами, на практиці використовують вирази, що найкраще відображають фізичний сенс цієї величини. Так, наприклад, одиниця виміру моменту сили є Н·м, а не м·Н або Дж.

 

Конвертер фізичних і математичних величин | Онлайн калькулятор